موضوع کارتحقیقی1و2 حقوق 1

موضوع تحقیق حقوق بین الملل               

عنوان

حمایت دیپلماتیک از سهامداران شرکت

استفاده نظامی از دریاها ومحدودیتهای آن

ترک مخاصمه دراسلام وحقوق بین الملل

آثار جنگ بر معاهدات بین المللی

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

بررسی مشروعیت پخش امواج ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل

بررسی اجرای آرای داوری خارجی علیه دولت در پرتو تئوری مصونیت محدود

تاثیر اقدامات متقابل بر اجرای مسئوولیت بین المللی دولت با تاکید بر مسئوولیت ناشی از منافع جمعی

مسئولیت متقابل دولتها وسازمانهای بین المللی در حمایت بین المللی از حقوق بشر

ماهیت حقوق سازمان کشاورزی وتغذیه جهانی (فائو)ومصوبات آن

تاثیرات موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق بین الملل (TRIPs) بر حقوق بشر در حوزه حق های رفاهی

مداخله دادگاههای ملی در داوری تجاری بین المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران )

اوپک ونظم نونفتی بین المللی

سیر تحول حاکمیت دولتها در سازمانهای بین المللی

پناهندگی دیپلماتیک به سفارتخانه هاوحمایت از اشخاص مورد حمایت بین المللی

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

جنبه های حقوقی اجرای موافقت نامه های دوراروگوئه نسبت به کشورهای درحال توسعه

بررسی شروط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از منظر اسلام

قراردادهای اجاره در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایالات متحده

مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه .....

تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت انسانی

بررسی تحلیلی معاهدات دو جانبه جلب وحمایت از سرمایه گذاریهای خارجی

نظام انتخاباتی عراق در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر

صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری واعلامیه دولتها در این مورد

مطالعه تطبیقی ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان در حقوق موضوعه وفقه اسلام

شروع به جنگ در اسلام و حقوق بین الملل

دیالکتیک در حقوق بین الملل

بررسی ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل

مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از آلودگی محیط زیست

ضمانت اجرا درنظام سازمان ملل متحد

جایگاه دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر

سازگاری اقدامات ضد تروریستی با استانداردهای بنیادین حقوق بشر

رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره

حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی

بررسی ابعاد حقوقی شهادت دیپلماتهای ایرانی

تعهد جامعه بین المللی به رعایت و الزام به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه

قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولتهای خارجی

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی

تابعیت مضاعف واعتبار اصل عدم مسئولیت دولت در قبال دعاوی اتباع خود

نظارت بر قطع نامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری

حقوق بشر وحمایت از پناهندگان

تبیین هنجاری حق بر دموکراسی در حقوق بشر بین المللی

مبارزه با فساد در حقوق بین الملل(با تاکید بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد)

حقوق بین الملل وحفاظت از محیط زیست در برابر آلودگیهای جوی

تغییرات جوی و امنیت بین الملل

قضیه نامیبیا وعملکرد سازمان ملل

تعامل میان شرط ملت های کامله الوداد با حل و فصل اختلافات در معاهدات سرمایه گذری

ماهیت حقوقی دولت خودگردان فلسطین

سازمان جهانی گردشگری UNWTO

تعارض تعهدات بین المللی دولتها

بررسی تحلیلی کنوانسیون منع شکنجه ورفتاریا مجازات بی رحمانه،غیر انسانی وتحقیرکننده

ملی شدن از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل

خاتمه تحریم های سازمان ملل و امکان رجوع به دیوان بین المللی دادگستری

بررسی تحولات مقررات بین المللی ناظر بر تولید وبکار گیری مین های زمینی

وضعیت حقوقی امدادگران در حوزه ی مخاصمات مسلحانه

دادگاه کیفری سیرالئون

بررسی مفهوم حاکمیت دولتها در آستانه هزاره سوم

بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان 2000)

بررسی تطبیقی مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و کنسولی

چالش های اجرای ملی تعهدات معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

تصویب معاهدات در حقوق بین الملل وحقوق ایران

اعتبار تصمیمات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر

مقایسه قانون نمونه داوری انسیترال ولایحه داوری تجاری بین المللی

بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ایر باس

مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود

بررسی مصونیت کیفری سران حکومت هاودولتها بانگاهی تحلیلی به قضیه آگستوپینوشه

اصلاحات در شورای امنیت با نظر خاص بر حق  وتو

حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

حقوق مالکیت معنوی وحقوق بشر:تعامل ها وتعارض ها 

حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل

جوانب الحاق ایران به کنوانسیون 1965 واشنگتن

بررسی حقوق پناهندگان در نظام حقوق بین الملل وچگونگی مطابقت حقوق داخلی باآن

تدابیربین المللی حفاظت از محیطزیست در قبال آلودگی اتمی وپرتو افکنی

نظام اعتزال در حقوق بین الملل اسلامی وتطبیق آن با بیطرفی درحقوق بین الملل معاصر

موانع اجرای قانون خارجی(درحقوق بین المللخصوصی باعنایت به دیدگاههای جدید)

بررسی تطبیقی اصل جهاد وعدم توسل به زور

رعایت حقوق بشر دوستانه در جنگ های آمریکا علیه افغانستان و عراق

سازمانهای بین المللی غیر دولتی وپناهندگان در جمهوری اسلامی ایران(تحقیق میدانی)

تکالیف نیرو های اشغالگر در سرزمین های اشغالی

مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال فراتر از اختیارات ارگانهای آن

بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری

اعتبار معاهده 1975 بغداد

بررسی نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در ارتباط با علم بیو تکنولوژی

فعالیت سازمان ملل متحد در قلمرو حق آزادی بیان

اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان

ضوابط حقوق بشری مبارزه با تروریسم بین المللی

اصل تغییر اوضاع واحوال در حقوق بین الملل

دفاع مشروع در حقوق بین الملل

مسئولیت وآثارناشی از کمک به طرف های متخاصم از دیدگاه حقوق بین الملل

مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین المللی 

مصونیت دولت در مواجهه با قواعد آمره(jus cogens)

ارزیابی جایگاه و عملکرد کمیسیون مقام زن

قدمت و پایداری اصل عدم مداخله و پدیداری" وظیفه مداخله " در حقوق بین الملل

حق شرط در معاهدات بین المللی

نهضت های رهایی بخش ملی وحقوق بین الملل

بررسی حقوقی کنوانسیون تاسیس آژانس تضمینی سرمایه گذاری چند جانبه(MIGA)

اشغال نظامی در حقوق بین  الملل و قواعد حقوقی حاکم

تعهدات دولت های عضو در مقابل دیوان بین المللی کیفری

سازمان کنفرانس اسلامی وماهیت حقوقی آن

اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل

بررسی توسعه تحول اختیارات ووظایف سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد

صلاحیت دادگاههای ایران در خصوص دعاوی خارجی

وضعیت حقوقی مزدور در نظام حقوق بین الملل

ناپدیدی اجباری ومنع آن در حقوق بین الملل

حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل مربوط به حقوق بین الملل

تاثیر محاکمات نورنبرگ در تحولات حقوق بین الملل کیفری (اهدائی دانشگاه آزاد)

انعقاد عهد نامه چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری خارجی(MAI)

عضویت چین کمونیست در سازمان ملل متحد وسابقه آن

حکومت قانون در روند صلح سازی

مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در عملیات حفظ صلح

اقدامات شورای امنیت در مورد عراق پس از دفع تجاوز به کویت :بررسی تحول مفهوم تهدید بر صلح وگسترش اختیارات شورای امنیت

مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز

نظام بین المللی مسئولیت مدنی وجبران خسارات ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربنها

حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ایران

حقوق بین الملل عمومی

حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر

حقوق انسانی در منازعات مسلحانه

انصاف وجایگاه آن در حل اختلافات بین المللی

بررسی اعتبار آرای داوری صادره از سوی دیوانهای داوری با ترکیب ناقص

پیدایش اسرائیل وبحران منطقه عربی خاور میانه

حق بر خورداری از محیط زیست سالم در حقوق بین الملل

اصول وقواعدماهوی تجارت بین الملل در چارچوب سازمان جهانی تجارت

جبران خسارت در حقوق بین الملل

کارآمدی اقدامات متقابل فردی و جمعی برای الزام دولت ها به ایفای تعهدات حقوق بشری اتباعشان

وضعیت حقوق آوار گان افغانی در ایران

داوری سازمانی با ارجاع خاص به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی

بحران سیاسی وتحلیل حقوقی رای دیوان بین المللی در قضیه کارکنان سیاسی وکنسولی ایالات متحده در تهران

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)در پر تو همکاریهای اقتصادی بین المللی

عرف ومعاهده در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکیدبر قضیه نیکاراگوئه

دعوت به مداخله در حقوق بین الملل

ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی و رویه دیوان بین المللی دادگستری

قاعده محل وقوع مال وتعارض آ ن با حقوق بین الملل عمومی

آثار حقوقی بین المللی اظهارات سران کشورها

تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

موانع امحای بی کیفری

بررسی قواعد حقوق بین الملل درجهت تضمین حق بر توسعه

مشروعیت دموکراتیک حکومتها در حقوق بین الملل

وضعیت مهاجران از منظر نظام بین المللی حقوق بشر و عملکرد دولت ها

جهانشمولی حقوق بشر

مطالعه وضعیت اشتغال معلولین در ایران و انگلستان در پرتو استانداردهای بین المللی حقوق بشر

ماهیت حقوقی قطنامه های شورای امنیت در پرتو توسعه ،مفهوم صلح وامنیت بین المللی

بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد

تحلیلی بر منطقه گرایی جدید نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی

مشروعیت تحریم های اقتصادی ایالات متحده امریکا از منظر حقوق بین الملل

اصل منع اعاده پناهندگان از منظر حقوق بشر

مداخله بشر دوستانه در امور داخلی دولتها با تاکید بر مبانی

اعتبار معاهدات بین المللی از دیدگاه فقه شیعه

اقلیتها وحقوق بین الملل

مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

تعهدات شرکت های چند ملیتی و مسئولیت دولت متبوع سرمایه گذار در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری

تکوین حقوق بین الملل محیط زیست

مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض تعهدات حقوق بشر با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

لکس پترولیا  

بازرسی پیش از حمل در نظام سازمان جهانی تجارت

بررسی جنبه های حقوقی مفهوم توسعه پایدار

اقدامات سازمان ملل متحد در حفظ صلح با اشاره به اقدامات سالهای 1988-1989

بیطرفی در جنگ دریایی

احیای نظریه جنگ عادلانه

بررسی تحلیلی زمینه های حقوق بشر در جامعه اسلامی

بررسی دکترین نا محدود بودن صلاحیت شورای امنیت

نظم عمومی در مرحله اجرای آراء داوری تجاری بین المللی

تعهد به نفع شخص ثالث در معاهدات

تروریسم بین المللی ودفاع مشروع

بررسی برنامه توسعه ملل متحد undp

سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره

ابعاد بین المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در تئوری و عمل

وضعیت ناظرین در سازمانهای بین المللی

بررسی مفهوم خلع سلاح در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای

زمینه ها و ضرورت های اصلاح ساختار شورای امنیت

نحوه نظارت برحسن اجرای تعهدات مربوط به میثاق های بین المللی حقوق بشر

نظام حل وفصل اختلافات در سازمان هواپیمایی بین المللی (ایکائو)

کارکرد اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن در نظام حقوق بین الملل

نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی   (WTO)

موانع غیر تعرفه ای تجاری و قواعد حاکم بر آن در چارچوب نظام چند جانبه سازمان تجارت جهانی (WTO)          

بررسی ماهیت وعملکرد نهاد های حقوق بشر

جبران خسارت در حقوق بین الملل تجاری

اصل تعیین سرنوشت ملتها با تکیه بر اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد وآراء دیوان بین المللی دادگستری

نقش کمیسیون حقوق بشر در نظارت بر حسن اجرای قواعد بین المللی حوق بشر

به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل

جایگاه شرکتها ی فراملیتی در حقوق بین الملل

شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل(با تاکیدبر)توسعه تدریجی حقوق بین الملل وتدوین آن

بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

مساله جانشینی دولتها نسبت به معاهدات در مورد وحدت آلمان

شیوه های حمایت بین المللی از حقوق بشر در زمینه حقوق کودک

بررسی مشروعیت حمله نظامی آمریکا وانگلستان به افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل

اقدامات شورای امنیت به منظور اعاده حاکمیت کویت

حاکمیت دولت در دریای سرزمینی

ورود معاهده به قلمرو ملی

رابطه بین دیوان بین المللی دادگستری وشورای امنیت

مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل واسلام

حاکمیت قانون یا تعادل قدرت ها؟بررسی بحران عراق در پرتو حقوق بین الملل

وضعیت اضطراری اقتصادی: رافع مسئولیت بین المللی دولت

بررسی تاثیر شناسایی بر ایجاد دولت در فرآیند جانشینی

حقوق وقواعد بین المللی قابل اعمال در مبارزه با تروریسم

بررسی مکانیزم مسئولیت بین المللی حاکم بر فضای ماوراء جو

محدودیت جنگ در اسلام وحقوق بین الملل مدرن

اقدامات متقابل در روابط اقتصادی بین المللی

جبران خسارت در سلب مالکیت از اموال بیگانگان

مسئولیت کیفری دولتها با توجه به اقدامات اخیر شورای امنیت

حق بر توسعه از منظر قانون اساسی تاجیکستان در پرتو اسناد بین المللی

امنیت سرمایه گذاری های خارجی در حقوق ایران

جبران خسارت در طرح مسئولیت بین المللی دولتها

حقوق بین المللی عمومی و صلاحیتها در فضای مجازی

قلمروی اعمال حقوق بشر دوستانه: باز تعریف مفهوم مخاصمه مسلحانه

تاثیر الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین در نظام حقوقی ایران

بررسی معاذیر رافع مسئولیت بین المللی دولت در پرتو آراء محاکم بین المللی

جامعه اقتصادی اروپا وساختار حقوقی آن

اصل استقرار وضعیت حقوقی در اختلافات سرزمینی

تحریم های اقتصادی شورای امنیت وحقوق بنیادین بشر

سازمان ملل متحد ومسائل سیاسی روز

آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

حمایت های ویژه از زنان در معاهدات عام بین المللی

نقش سازمان ملل متحد در استقرار مجدد  دولت

بررسی حقوقی موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)

تاثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر فرآیند صلح

سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) وماهیت حقوقی آن

تثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین المللی

آژانس بین المللی انرژی

وارد کردن شرط بر معاهدات مربوط به حقوق بشر

نظام حقوی دولتها ی بدون ساحل در حقوق جدید دریا

داوری بین المللی در حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشور ها و

قرار های تامینی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

جایگاه ملت ها در حقوق بین الملل در پرتو قطعنامه های شورای امنیت و آراء دیوان بین المللی دادگستری

ورود ثالث در دادرسی های دیوان بین المللی دادگستری

مزایا ومصونیت های سازمان های بین المللی و حل و فصل اختلافات راجع به آن

بررسی (تحقیق میدانی)پروتکال های الحاقی به کنوانسیوان 1978منطقه ای کویت در

ماهیت وجایگاه اقدامات تلافی جویانه در حقوق بین الملل

همکاریهای قضایی بین الدول :معاضدت قضایی و استرداد مجرمین

رویکرد جدید به مصونیت قضایی دولتها در آراء محاکم آمریکایی

دادگاه بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق

حق بر آب آشامیدنی سالم از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی نظام شکایات فردی در کنوانسیوان اروپایی حقوق بشر وتاثیر آن بعنوان شیوه

چگونگی تجلی اراده جمعی در سازمان ملل متحد

مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حملات سایبری

راهکارهای مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

مسئولیت بین المللی دولت ها در حفاظت از میراث فرهنگی

مسئولیت دولتها واشخاص در صورت وقوع سوانح هوایی از دیدگاه حقوق بین الملل

جایگاه ونقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین الملل

مزایا ومصونیتهای سازمان ملل متحد

بررسی حدود صلاحیت ملی دولتها با توجه به روند توسعه حقوق بشر

شناخت حاکمیت ملی در قوانین بین المللی

بررسی مفهوم تروریسم دولتی در حقوق بین الملل

ماجراهای فراموش شده در سازمان ملل متحد

ارتباط میان توسعه اقتصادی و رعایت وحمایت از حقو ق بشر

ماهیت حقوقی اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه

حمایت از تنوع زیستی در حقوق بین الملل

شورای امنیت وقانونگذاری در چار چوب قطعنامه 1373

مداخله در امور داخلی دولت ها وحقوق بین الملل عمومی

تعارض قوانین (قانون ماهوی )در داوریهای تجاری بین المللی

مشارکت کشور های جهان سوم در ایجاد وتحول قواعد حقوق بین الملل

تحلیل حقوقی رابطه میان عرف و معاهده در حقوق بین الملل ...

مطالعه تطبیقی حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر افغانی در ایران و کارگران مهاجر مکزیکی در ایالات متحده امریکا

پیوستن به خانواده در نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی امریکا

تحول حقوق بین المللی در قلمرو صلح وامنیت بین الملل ورویه قضایی دیوان بین المللی

دادرسی عادلانه: مفهوم وساز وکار

حقوق فرهنگی و صلح

اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری

مفهوم مصادره در رویه دیوان داوری ایران -ایالات متحده آمریکا

شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین المللی

موانع زیست محیطی بر تجارت بین الملل

داوری اختلافات در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی

قطعیت والزام آور بودن احکام داوری بین المللی وشیوه های اعتراض به اعتباراین

نظام حقوقی دریای خزر

بررسی مقایسه ای گات وآنکتاد

نظام حقوقی حاکم برآبهای زیرزمینی بین المللی

تحلیل حقوقی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد

مسئولیت کیفری فرد در قبال نقض فاحش حقوق بشردوستانه

بررسی انتخابات در نظام داخلی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر

مشکلات جاری حقوقی در روابط مرزی ایران و عراق

سلاح های ممنوعه در حقوق جنگ...

دیوان بین الملل دادگستری

بررسی رژیم حقوقی حاکم بر رود هیرمند در پرتو نظام حقوی حاکم بر رودهای بین المللی

وضعیت حقوقی خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه

موافقت نامه TRIMS و پیامدهای آن در صورت الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی

مسئولیت بین المللی دولت ناشی از امتناع از شرکت در داوری یا عدم اجرای آرای داوری

وضعیت حقوقی جنوبگان ودولت ها

شرط فراگیر در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و تعامل آن با حل وفصل اختلافات بین المللی

صلاحیت فرا سرزمینی وقانون داما تو

مساله نابرد باری مذهبی

وضعیت بیگانگان در حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت پناهندگان سر زمینی

نظام امنیت جمعی ومقابله با تجاوز

دکترین مسئولیت حمایت و نقش شورای امنیت

بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی

قابلیت انتساب مسوولیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری

ممنوعیت بازداشت خود سرانه

تروریسم وراهزنی هوایی در حقوق بین الملل

بررسی اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دو

/ 0 نظر / 273 بازدید