نویسنده: zari,ali

 

درنهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

 

کزسرزلف و رخش نعل دراتش دارم

 

عاشق و رندم و می خواره به اوازبلند

 

وین همه منصب از ان حور پریوش دارم

 

گرتو زین دست مرا بی سروسامان داری

 

من به اه سحرت زلف مشوش دارم

 

گرچنین چهره گشایدزنگاری دوست

 

من رخ زردبه خوانابه منقش دارم

 

گربه کاشانه رندان قدمی خواهی زد

 

نقل شعر شکرین و می بیغش دارم

/ 0 نظر / 16 بازدید