موضوع کارتحقیقی1و2حقوق2

 

موضوع تحقیق حقوق تجارت بین الملل

 

عنوان

تعهدات اخلاقی داوران در داوریهای تجاری بین المللی

تحولات حقوق سرمایه گذاری خارجی تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر سرمایه گذاری در انرژی ایران

بررسی چگونگی وامهای خارجی ایران

ضرورت انعقاد یک عهد نامه جهان شمول در خصوص استانداردهای حقوقی سرمایه گذاری خارجی

تفاوت بین رفتارقراردادی شرکت های ملی نفت کشور چین و شرکتهای بین المللی نفتی در فعالیت های برون مرزی و دلایل آن

تعهدات اخلاقی داوران در داوریهای تجاری بین المللی

داوری بر خط و مسائل حقوقی آن

بررسی مبانی و فلسفه تکلیف زیاندیده به مقابله با خسارت در عهد نامه بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

قواعد (حقوق) بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

تعهدات بیمه گذار در بیمه های دریایی

چهارجوب حقوقی خصوصی سازی در صنعت نفت

مسئولیت ناشی از تولید: بررسی تطبیقی در حقوق ایالات متحده، انگلستان و ایران

مسئولیت بانک ها در معاملات اعتبارات اسنادی

اصلاح معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران در پرتو تحولات اخیر حقوق سرمایه گذاری

اشخاص مصون از تقلب در اعتبارات اسنادی

قواعد مبدا در سازمان تجارت جهانی

تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای انتقال تکنولوژی

اعتبارات اسنادی الکترونیک" بررسی حقوق"

قاعده مندسازی مسئولیت اجتماعی شرکتهای چندملیتی

ماهیت و کارآیی قراردادهای بای بک

منافع عمومی دولت میزبان در تقابل با منافع سرمایه گذار خارجی

حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران

جایگزین شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات

اعمال فرامرزی مقررات اقتصادی

روشهای کاهش اثرات خطرهای سیاسی در یک قرارداد بلند مدت نفتی

تحولات قانون حاکم در قراردادهای بالادستی صنعت نفت

موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران

صلاحیت دیوان داوری و آثار آن در دعوا

چگونگی تعامل بازار آزادسازی شده گاز اروپا با صادر کنندگان انحصاری گاز …

روشهای جبرانی فروشنده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مقایسه با حقوق ایران و انگلستان

انتقال الکترونیکی اعتبار

موارد معافیت و محدودیت مسئولیت متصدی حمل ونقل زمینی در حقوق داخلی و کنوانسیونهای CMRوCOTIF

سرمایه گذاری پروژه محور اسلامی و مقایسه آن با نوع متداول سرمایه گذاری گاز ایران و امکان استفاده از آن در صنعت

اسرار تجاری الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیک ایران

بیمه حمل و نقل هوایی بین المللی

قراردادهای کلید در دست: تعهدات طرفین و نتایج نقض آنها

تاثیر نقض قرارداد داوری بر روند حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی: بررسی تطبیقی آرای قضایی

بررسی ابعاد حقوقی مراکز مالی با ساختار قانونی خاص

پیدایش و مندرجات قرارداد داوری: بر مبنای اسناد بین المللی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

ساختار و جایگاه سازمانهای داوری ایران در داوریهای تجاری بین المللی

مناقصات دولتی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

حل و فصل اختلافات تحت منشور انرژی

بیمه پروژه های صنعتی (دیدگاه حقوقی)

یکی سازی بین المللی حوزه های نفتی و گازی (با تاکید بر موقعیتهای بالقوه ایران)

نتایج الحاق ایران به معاهده منشور انرژی

بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر آن بر قرارداد(با تاکید بر قراردادهای نفتی)

رسیدگی های موازی در حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی

بررسی حقوق مصرف کننده در فضای مجازی در حقوق ایران و مقایسه آن با اتحادیه اروپا و آنستیرال

بررسی حقوقی وام های سندیکایی

رفتار عادلانه و منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

بررسی نقش سازمان تجارت جهانی در حقوق رقابت

نقش های روش های حل و فصل مناسب اختلافات در تعدیل قدرت در دعاوی میان سرمایه گذار و دولت

ضوابط حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت های فراملی

ابعاد حقوقی فساد در داوری های تجاری بین المللی

مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت های شرکت های فرعی در شرکت های چند ملیتی

کارکرد کلوپ های پی. اند. آی در تسهیل تجارت بین الملل

ادغام شرکت های سهامی با نگاهی به حقوق امریکا ، فرانسه ، و ایران

ادغام شرکت های نفتی در قوانین ایران و اروپا

مطالعه مسئولیت های پیش قراردادی در معاملات تجاری بین المللی( در پرتو مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا..)

چهارچوب حقوقی ریسک در قرارداد تامین مالی پروژه محور نفت و گاز: از منظر وام دهندگان

حقوق رقابت در بازارهای انرژی با تمرکز بر آزاد سازی بازارگاز در جامعه ی اروپایی

آثار شروط تثبیت و مذاکره مجدد در قراردادهای بین المللی نفتی

قواعد دسترسی به بازار تحت نظام سازمان تجارت جهانی

روش های قراردادی پیشگیری از اختلافات در قرارداد های سرمایه گذاری مستقیم خارجی

محدودیت های صلاحیتی قانون ملی در تنظیم و کنترل شرکتهای چند ملیتی

مصونیت صلاحیتی دولت وشرکتهای دولتی بانگاه ویژه به اختلافات نفتی وگازی

قراردادهای بین المللی توسعه مشترک در کشف وبهره برداری ذخایر نفتی وگازی

جنبه های حقوقی قراردادهای حفاری در صنعت نفت وگاز

بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اکتشافات و بهر برداری از منابع معدنی بستر عمیق دریا

مفاد، شرایط و چگونگی تنظیم قراردادهای لیسانس بین الملل نرم افزار

اقدامات تامینی در داوری های تجاری بین المللی

بررسی وضعیت حقوقی برچیدن تاسیسات نفت و گاز

مصادره سرمایه های مبتنی بر مالکیت فکری(صنعتی): بررسی مجوزهای بهره برداری اجباری از حق اختراع در پرتو داوری های سرمایه گذاری بین المللی

بررسی ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران

قرارداد نفتی مشارکت در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

تامین مالی بین المللی پروژه محور پروژه های نفت و گاز با استفاده از وام های سندیکایی

مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی

قابلیت ارجاع در داوری های تجارت بین المللی

رابطه حقوقی داور و طرفین دعوا

قراردادهای اجاره کشتی در سفر معین در حقوق انگلیس، فرانسه و ایران

قراردادهای تامین مالی پروژه

عدم مصونیت دولت در قراردادها و موافقت نامه های اقتصادی خارجی

انرژی های نو در ایران: چالشها  و راه حل های حقوقی و غیرحقوقی

داوری در حوزه مالکیت فکری

سازمان تجارت جهانی و محیط زیست

قراردادهای انتقال گاز

مسئولیت داور

تنظیم بازار تکنولوژی با تکیه بر واردات آن

قرارداد فروش گاز

بانکداری الکترونیکی

داده پیام و ارزش اثباتی آن در قراردادهای الکترونیکی

بسترسازی حقوقی کارآمد برای حسن اجرای قراردادهای تجاری بین المللی دولتی

بررسی تطبیقی اجبار به انجام عین تعهد در حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مسولیت مدنی بین المللی ناشی از حوادث هسته ای

هیئت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین المللی

انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی

اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی بین المللی و استثنائات ان

جایگاه و تاثیر شرط التزام(Umbrella Clause) در تعهدات سرمایه گذاری خارجی

اصلاح عملکرد شرکت ملی نفت ایران

بررسی قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیک ایران در پرتو استانداردهای بین المللی

تعهد تحویل کالای مطابق قرارداد در تجارت بین الملل  

اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و غیر قراردادی" مطالعه تطبیقی"

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

قابلیت استناد اسناد الکترونیکی در دعاوی حقوقی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

تجارت جهانی انرژی و سازمان جهانی تجارت

تعارض شروط در قراردادهای بیع بین المللی کالا با تاکید بر کنوانسیون CISG

نگاهی بر مالکیت و نقش آن در تحول قراردادهای نفتی

شرکتهای چندملیتی و محدودیتهای حقوق بشری

مفهوم سلب مالکیت خزنده: با نگاهی ویژه به تحولات اخیر در این خصوص

اصول حاکم بر وضع قوانین بازارهای بین المللی اوراق بهادار

اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

گسترش قلمروی شخصی شرط داوری

تعادل اقتصادی در قراردادهای دولتی

راهکارهای حقوقی جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای بالا دستی نفت و گاز: با تاکید بر ایران

تحلیل موضوعات اساسی حقوقی در موافت نامه های خرید و فروش گاز مایع

پیامدهای تحولات و پیشرفت های اخیر در عرصه حمل و نقل گاز مایع بر تجارت جهانی آن

جوانب الحاق ایران به معاهده منشور انرژی

روش برتر حل و فصل اختلافات بین المللی در قراردادهای نفت و گاز-میانجی گری- داوری

تحلیل حقوقی امنیت انرژی تحت معاهده منشور انرژی با ارجاعی به نظام سازمان تجارت جهانی

محرمانگی در داوری تجاری بین المللی

بررسی ریسک های غیر تجاری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و روش حقوقی کاهش آن ها

نقش بیمه نامه های اعتبار صادرات در افزایش صادرات غیرنفتی

قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی: با نگاهی بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقرره رمII) و ایالات متحده آمریکا

انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قابلیت استنادی آن در محاکم

شیوه های حمایت از سرمایه گذاری خارجی تحت حقوق بین الملل و حقوق ایران

بررسی قرارداد تامین مالی (فایناس) بانکی

بررسی میزان تاثیرگذاری معاهدات بین المللی در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی (مطالعه موردی ایران)

نقض قابل پیش بینی قرارداد تحت کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق انگلیس و ایران

مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت ایران

مقایسه داوری سریع با داوری معمولی (در دعاوی تجاری بین المللی)

جبران خسارت در قراردادهای اجاره کشتی

تآثیر آزاد سازی بازار بر امنیت تآمین گاز در کشورهای صادر کننده

مطالعه تطبیقی دکترین مناسب نبودن دادگاه در نظام های حقوق عمده جهان

داوری در حقوق رقابت

رویه قضایی در شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در ایران

اثر بحران اقتصادی بر قراردادهای سرمایه گذاری

بررسی مقررات 1924 لاهه در زمینه قرارداد حمل و نقل بین المللی دریایی کالا با کنوانسیون 2008 روتردام و اثر احتمالی آن بر قانون...

بررسی ساز و کارهای تامین مالی در پروژه های بهره وری انرژی و قابلیت اعمال آن در صنعت انرژی ایران

بررسی حقوقی امضای الکترونیکی

بررسی مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب بین المللی کالا با تاکید بر کنوانسیون ژنو…

رویکرد قراردادی پیشگیرانه از اختلافات و داوری سریع: روش چند مرحله ای ...

 

/ 1 نظر / 91 بازدید

دوست عزیز با سلام در صورت تمایل به تبادل لینک ، ابتدا شما سایت ما را با عنوان " دعاوی تجاری بین الملل " لینک کرده، سپس از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع ما برسانید. تا ما نیز شما را با عنوان دلخواه در وبلاگ گروه وکلای دادآور لینک کنیم. با سپاس 09185257989 ایمیل : info@dadavar.com وبسایت : www.persianlawyer.org